Thuê xe có lái Ái Nghĩa- bảng giá năm 2022

Thuê xe Đà Nẵng đi Quảng Trị

Thuê xe có lái Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quãng Nam Thuê xe có lái Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quãng Nam Thuê xe có lái tại Ái Nghĩa là dịch vụ xe taxi đi riêng kết hợp ưu điểm biết trước giá cước nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều …

Thuê xe tại Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quãng Nam 2022

Thuê xe tại Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quãng Nam Thuê xe tại Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quãng Nam là dịch vụ xe đi riêng kết hợp ưu điểm biết trước giá cước của Grab nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều. Đến với chúng tôi, bạn chỉ việc tận hưởng chuyến đi vì đã …

DMCA.com Protection Status #mwai-chat-641e516c038ac { --mwai-spacing: 15px; --mwai-fontSize: 15px; --mwai-borderRadius: 10px; --mwai-fontColor: #FFFFFF; --mwai-backgroundPrimaryColor: #454654; --mwai-backgroundSecondaryColor: #343541; --mwai-aiAvatarBackgroundColor: #10a37f; --mwai-userAvatarBackgroundColor: #135ea4; --mwai-headerButtonsColor: #FFFFFF; --mwai-width: 460px; --mwai-maxHeight: 40vh; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-open-button { position: absolute; right: 0; bottom: 0; transition: all 0.2s ease-out; z-index: 9999; display: flex; flex-direction: column; align-items: end; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-open-button .mwai-icon-text { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-headerButtonsColor); max-width: 200px; font-size: 13px; margin-bottom: 15px; padding: 5px 10px; border-radius: 8px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-open-button:hover { cursor: pointer; filter: saturate(2.5) hue-rotate(5deg); } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-content { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); color: var(--mwai-fontColor); font-size: var(--mwai-fontSize); border-radius: var(--mwai-borderRadius); overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-conversation { overflow: auto; } #mwai-chat-641e516c038ac * { box-sizing: border-box; } #mwai-chat-641e516c038ac a { color: #2196f3; } #mwai-chat-641e516c038ac h1 { font-size: 200%; } #mwai-chat-641e516c038ac h2 { font-size: 160%; } #mwai-chat-641e516c038ac h3 { font-size: 140%; } #mwai-chat-641e516c038ac h4 { font-size: 120%; } #mwai-chat-641e516c038ac pre { color: var(--mwai-fontColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); padding: calc(var(--mwai-spacing) * 2 / 3) var(--mwai-spacing); break-after: auto; font-size: 95%; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-641e516c038ac pre code { padding: 0 !important; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-641e516c038ac ol { padding: 0; margin: 0 0 0 20px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); position: relative; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply .mwai-copy-button { opacity: 0; transition: all 0.3s ease-out; width: 22px; height: 22px; position: absolute; right: var(--mwai-spacing); } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-one { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; background: white; opacity: 0.4; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-two { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 6px; margin-left: 6px; background: white; opacity: 0.6; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-one { opacity: 0.6; margin-top: 0px; margin-left: 6px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-two { opacity: 1; margin-top: 6px; margin-left: 0px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-one { opacity: 0; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-two { width: 18px; height: 18px; margin-top: 2px; margin-left: 2px; opacity: 1; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply:hover .mwai-copy-button { display: block; opacity: 1; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-ai, #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-system { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-name { color: var(--mwai-fontColor); margin-right: 5px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-name .mwai-name-text { opacity: 0.50; white-space: nowrap; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-name .mwai-avatar { margin-right: 10px; width: 40px; height: 40px; background: var(--mwai-aiAvatarBackgroundColor); display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 5px; overflow: hidden; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-name .mwai-avatar img { max-width: 100%; max-height: 100%; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-name .mwai-avatar.mwai-svg img { width: 28px; height: 28px; filter: brightness(0) invert(1); } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-user .mwai-name .mwai-avatar { background: var(--mwai-userAvatarBackgroundColor); } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text { flex: auto; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text table { width: 100%; border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-collapse: collapse; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text thead { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text tr, #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text td { padding: 2px 5px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text td { border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text .mwai-typewriter { display: inline-block; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text .mwai-typewriter > :first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text > *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-text > *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-system .mwai-name { display: none; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-input { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); border-top: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-input textarea { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-fontColor); flex: auto; padding: calc(var(--mwai-spacing) / 2) var(--mwai-spacing); border: none; border-radius: 5px; font-size: var(--mwai-fontSize); resize: none; font-family: inherit; line-height: calc(var(--mwai-spacing) * 2); margin: 0; overflow: hidden; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-input textarea:focus { outline: none; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-input textarea::placeholder { color: var(--mwai-fontColor); opacity: 0.5; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-compliance { opacity: 0.50; margin-top: calc( -1 * var(--mwai-spacing)); padding: calc(var(--mwai-spacing) / 1.5) var(--mwai-spacing); font-size: smaller; color: var(--mwai-fontColor); text-align: left; } #mwai-chat-641e516c038ac button { background: none; color: var(--mwai-fontColor); background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); margin-left: var(--mwai-spacing); width: 90px; border-radius: 5px; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-out; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } #mwai-chat-641e516c038ac button .mwai-timer { margin-left: 5px; margin-right: 5px; font-size: 11px; } #mwai-chat-641e516c038ac button:hover { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e516c038ac button { position: relative; } #mwai-chat-641e516c038ac button[disabled] span { display: none; } #mwai-chat-641e516c038ac button[disabled]::before { content: ''; width: 18px; height: 18px; margin: auto; border: 3px solid transparent; border-top-color: var(--mwai-fontColor); border-radius: 50%; animation: mwai-button-spinner 1s ease infinite; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window { position: fixed; right: 30px; bottom: 30px; width: var(--mwai-width); z-index: 9999; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header { display: none; justify-content: flex-end; align-items: center; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button { justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; display: flex; justify-content: center; align-items: center; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { transition: all 0.2s ease-out; content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 13px; width: 13px; opacity: 0.75; border: 2px solid var(--mwai-headerButtonsColor); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: 5px; justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(-45deg); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before, #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 22px; width: 2px; background-color: var(--mwai-headerButtonsColor); opacity: 0.75; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:before { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(135deg); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:after { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window .mwai-content { display: none; opacity: 0; max-height: var(--mwai-maxHeight); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-bottom-left { bottom: 30px; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-bottom-left .mwai-open-button { right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-top-right { top: 30px; bottom: inherit; right: 30px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-top-right .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-top-left { top: 30px; bottom: inherit; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-top-left .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-gap: 5px; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-gallery img { width: 100%; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons { margin-bottom: 0px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 13px; height: 13px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: -5px; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { position: fixed; left: 0 !important; right: 0 !important; bottom: 0 !important; top: 0 !important; width: inherit; height: inherit; max-height: inherit; max-width: inherit; display: flex; flex-direction: column; margin: 0; z-index: 999999; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content, #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content { height: 100%; max-height: inherit; border-radius: inherit; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content .mwai-conversation, #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content .mwai-conversation { flex: auto; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-open .mwai-header { display: flex; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-open .mwai-content { display: flex; transition: opacity 200ms ease-in-out 0s; opacity: 1; } #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window.mwai-open .mwai-open-button { display: none; } @media (max-width: 760px) { #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-window { left: 10px; right: 10px; bottom: 10px; width: calc(100% - 20px); z-index: 9999999999; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-reply { flex-direction: column; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-input { flex-direction: column; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-input button { margin: 15px 0 0 0; height: 40px; width: inherit; } #mwai-chat-641e516c038ac .mwai-name { margin-right: 0; max-width: inherit; } } @keyframes mwai-button-spinner { from { transform: rotate(0turn); } to { transform: rotate(1turn); } } .admin-bar #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), .admin-bar #mwai-chat-641e516c038ac.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { top: 32px; }
Contact Me on Zalo